Article 1113

Title of the article

THEORY OF PUBLIC REPRESENTATION IN RUSSIAN POLITICAL SCIENCE 

Authors

Karnishina Natal'ya Gennad'evna, Doctor of historical sciences, professor, head of sub-department of state-legal disciplines, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), karnishins@mail.ru

Index UDK

94(47+57)Р

Abstract

The article considers the classical theory of public representation in the federative state, observed in works of Russian scientists. The author analyzes theories of public representation and opinions on this problem.

Key words

representation, theories of public representation, federalism, Russian political science.

Download PDF
References

1. Politicheskie instituty, izbiratel'noe pravo i protsess v trudakh rossiyskikh mysliteley XIX–XX vv. : khrestomatiya / otv. red. A. A. Veshnyakov. – M., 2003.
2. Gradovskiy, A. D. Germanskaya konstitutsiya / A. D. Gradovskiy. – SPb., 1876. –T. 2.
3. Russkie Vedomosti. – 1906. – № 242.
4. O narodnom predstavitel'stve : doklad Kaluzhskomu gubernskomu zemskomu sobraniyu ob izbranii predstaviteley ot naseleniya Kaluzhskoy gubernii dlya uchastiya v zakonodatel'stve. – Kaluga, 1905.
5. Lazarevskiy, N. I. Avtonomiya / N. I. Lazarevskiy. – SPb., 1906.
6. Korf, S. A. Federalizm / S. A. Korf. – Pg., 1917.
7. Chicherin, B. O narodnom predstavitel'stve / B. Chicherin. – M., 1866.
8. Chicherin, B.N. O zemskikh uchrezhdeniyakh / B.N. Chicherin//Neskol'ko sovremennykh voprosov.– M.,2002.
9. Sveshnikov, M. I. Russkoe gosudarstvennoe pravo / M. I. Sveshnikov. – Vyp. 2. – SPb., 1897.
10. Kotlyarevskiy, S. A. Konstitutsionnoe gosudarstvo: Opyt politiko-morfologicheskogo obzora / S.A.Kotlyarevskiy. – SPb., 1907.
11. Bezobrazov, V. P. Gosudarstvo i obshchestvo. Upravlenie i samoupravlenie i sudebnaya vlast' / V.P.Bezobrazov. – SPb., 1882.
12. Gradovskiy, A. D. Nachala russkogo gosudarstvennogo prava / A. D. Gradovskiy // Sobr. soch. – SPb., 1904. – T. IX.
13. Korkunov, N. M. Russkoe gosudarstvennoe pravo / N. M. Korkunov. – 6-e izd.– SPb., 1909. – T. II.
14. Sveshnikov, M. I. Osnovy i predely samoupravleniya / M. I. Sveshnikov. – SPb., 1892. – Ch. 2.
15. Ivanovskiy, V. V. Russkoe gosudarstvennoe pravo / V. V. Ivanovskiy. – Kazan',
1898. – T. I: Verkhovnaya vlast' i ee organy; T. 2: Mestnye ustanovleniya.
16. Vasil'chikov, A. I. O samoupravlenii / A. I. Vasil'chikov. – SPb., 1869.
17. Ellinek, G. Obshchee uchenie o gosudarstve / G. Ellinek. – SPb., 1903.

 

Дата создания: 23.09.2014 15:45
Дата обновления: 08.10.2014 17:27